زمين در جنب اين افلاک مينا        چو خشخاسي است اندر قعر دريا

تو خود بنگر کزين خسخاش چندي     سزد تا بر غرور خود بخندي

 كيهان بي كران كهكشانهاي بي شماري را با منظومه ها و سيارات متعددشان در خود جاي داده ، كهكشانها قرنهاست با پيروي از قوانين واضع در مدار خود با نظم خاصي ادامه حيات ميدهند اگر سیاره ای یا کهکشانی از مدار خود خارج شده و نظم موجود را برهم زند چه اتفاقی در کیهان به وقوع می پیوندد ؟ در کیهان هر آنچه که هست با نظمی دقیق در ارتباط متقابل با یکدیگر به صورت یک واحد کلی قرار دارند گرفته اند.

( هرجا نظم هست عقل هم هست، نظم هرچه دقيقتر عقل به همان نسبت کاملتر )

تا همين اواخر فيزيكدانان در تبيين عالم ، هستي را مركب از اشياء جامد مي پنداشتند . نظريه اي بود كه بيشتر توسط ايزاك نيوتن و هم فكرانش از اواخر قرن هفدهم و آغاز قرن هيجدهم ابراز گشت . فيزيك نيوتوني در قرن نوزدهم بسط يافت و هستي را تركيبي از ذرّاتي بنيادي بنام اتم فرض كرد اجزاء اتمهاي نيوتوني خود اجسام جامدي مركب از پروتونها و نوترونها با الكترونهايي در گردش به دور هسته بودند . مكانيك نيوتوني با سرعتي موفقيت آميز حركت سيارات ، دستگاههاي مكانيكي و قوانين سيالات را توضيح مي داد . موفقيت چشمگير الگوي مكانيكي ، فيزيكدانان اوايل قرن نوزدهم را بسوي اين باور سوق داد كه هستي در واقع چيزي جز يك دستگاه عظيم مكانيكي نيست كه براساس قوانين حركتي نيوتن كار ميكند . اين قوانين بعنوان اصول اساسي هستي قلمداد گشته و مكانيك نيوتوني به عنوان اصل غايي توضيح دهنده قوانين هستي پذيرفته شد . در اوايل قرن نوزدهم پديده هاي فيزيكي تازه اي كشف شد كه توسط فيزيك نيوتوني قابل توجيه نبودند . كشف پديده هاي الكترو مغناطيسي مفهومي را تحت عنوان حوزه يا ميدان مطرح نمود . علم مكانيك نيوتوني توضيح ساده اي در مورد تاثيرات مثبت و منفي ذرّات مثل پروتونها و الكترونها را ارائه مي داد و معتقد بود كه ذرّه همانند دو جرم يكديگر را جذب مي كنند . امّا مايكل فارادي و جيمزكلارك ماكسول به كاربردن مفهومي بنام حوزه را مناسب تر يافتند و اعلام كردند كه هر بار الكتريكي در اطراف خود نوعي تاثير ايجاد مي كند . بنابراين مفهومي تازه خلق شد باين معني كه كيهان مركب از حوزه هايي از انرژي است كه نيروهاي تأثير گذار بر يكديگر را به وجود مي آورد .

دنياي قديم جهان اشياء جامد بود امّا قوانين تعيين كننده طبيعت اكنون به جهاني از الگوهاي موج گونه متشكل از تاثيرات متقابل بدل مي شد . مفاهيمي چون ذرّات بنيادي ، جوهر مادّه و يا جسم منفرد معناي خود را از دست مي داد و تمامي هستي همچون بافتي سيّال از الگوهاي غير قابل تفكيك انرژي باور مي شد بنابراين هستي در قالب كليّتي خود پويا و غيرقابل تجزيه تعريف شد كه در آن چيزي بنام جزء وجود ندارد .

(ما اجزاء منفك يك تماميت نيستيم بلكه خود كل هستيم )

فيزيكداني بنام ديويدبوهم عنوان كرد اجزاء با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ دارند كه طي آن رابطه پوياي آنها بدون هيچ كم و كاستي به وضعيت كل سيستم بستگي دارد بنابراين به نظريه اي نوين در رابطه با تماميّتي غير قابل تفكيك دست مي يابيم . دكتر بوهم معتقد است كه ديدگاه هالوگرام عالم در حكم پرتابي است براي درك نظام پيچيده هستي .

مفهوم هالوگرام مبين اين است كه هر جزء بطور دقيق و بي كم و كاست در برگيرنده كل است و مي تواند براي ساختن كل هالوگرام به كار رود .

در سال 1971 دنيس گابور به خاطر ساختن نخستين هالوگرام جايزه نوبل را از آن خود كرد .

هالوگرام تصوير سه بعدي حاصل از تابش اشعه متمركز الكتروني بر روي شيء مورد نظر كه بر روي فيلمي با درجه حساسيت بالا ثبت ميگردد است . وقتي فيلم مورد نظر را در مسير اشعه ئ متمركز ديگري قرار مي دهند تصوير بصورت زنده بر روي فايل رويت مي گردد و با تغيير زاويه ديد ناظر نسبت به هالوگرام ابعاد جديدي از تصوير ظاهر مي شود . نكته جالب اين است كه با برش جزئي از هالوگرام و قرار دادن آن در مسير اشعه متمركزي مجددا” كلّ تصوير بازسازي مي گردد بدين صورت كل تصوير در جزء جزء هالوگرام قابل رويت مي شود ، هر جزء تصوير نمايندۀ كلّ تصوير است .

با جهان بيني هالوگرافيك وقايع از ارتعاشات مافوق زمان و مكان ناشي مي گردند به اين ترتيب است كه امواج رواني نيازي به انتقال ندارند زيرا كه ، خود زمان و هم مكان هستند .

جي اس بل ، فيزيكدان در سال 1964 مقاله اي براساس علم رياضي منتشر كرد كه آن را نظريه بل ناميد ، نظريه بل با تكيه بر رياضيات اعلام مي دارد كه ذرّات فرو اتمي موجود در عالم به گونه اي فراتر از زمان و مكان با يكديگر ارتباط متقابل دارند ، هرگاه اثري بر يكي از ذرّات واقع شود ساير ذرّات عالم را تحت تاثير قرار مي دهد ، اين تاثير بلافاصله بوده و نيازي به زمان ندارد ، در فرضيه بل تاثيرات داراي سرعتي بيش از سرعت نور هستند براساس اين فرضيه هرگاه عضوي از يك گونه رفتار جديدي را مي آموزد رفتار كلّ گونه تغيير مي كند .

لايل واتسن كشف كرد ، پس از اينكه گروهي ميمون رفتار تازه اي را آموختند ناگهان ميمونهاي جزاير ديگر بدون داشتن وسيله اي جهت ارتباط با ميمونهاي دسته اول ، همان رفتار را تكرار كردند .

ديويد بوهم مي نويسد : كه آزمايش انيشتين ، پودولسكي و روزن نشان دادكه بين ذرّات دور از هم ارتباطي ظريف و فارغ از مكان وجود دارد و در كلّ سيستم وحدانيّتي موجود است بنابراين هر آنچه كه بر ذرهّ اي با فاصله بعيد واقع شود مي تواند بر كل حوزه شكل پذير ذرّات ديگر اثر گذارد .

زمانيكه ذرّات عالم با اين چنين همبستگي و پيوستگي دقيق و ظريف در وراي زمان و مكان در كهكشانها با هم ارتباط آني دارند چگونه در كره زمين كه در مقابل عظمت هستي ذرهّ اي بحساب مي آيد با اين همه جنگها ، خون ريزيها ، تعدي و تجاوزها ، ظلم و زورگويي ها ، جنايت و خيانتها ، تبعيض و نا برابريها ، تاراج و چپاولها ، فقر و فلاكتها ، استثمار وسلطه گريها و ………… كه كهكشانها و تمامي ذرّات هستي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد  آرامشي وجود خواهد داشت .

تمرکزدرمانی: روانهارا سالم و انسانهارا به رعایت موازین انسانی وامی دارد.

تمرکزدرمانی: زندگی آرام و مسالمت آمیز و برادری

و برابري ّبة ارمغان مي آورد.

Concentration therapy: definitive treatment of MS, various cancers and incurable diseases

The bdleounss cosmos has numerous galaxies with their many planets and planets, galaxies have been living in a particular order for centuries by following the laws of clarity in their orbit. If a planet or galactic exits its orbit and disrupts the existing order What happens in the universe? In the cosmos, whatever they are, they are in an orderlymanner interacting with each other as a whole

Until recently, physicists considered the universe as a solid object in explaining the universe. The theory was expressed by Isaac Newton and his contributions from the late seventeenth and early eighteenth centuries. Newtonian physics was expanded in the nineteenth century and assumed the universe to be a combination of fundamental particles called atoms. The components of their Newtonian atoms were solid objects composed of protons and neutrons with circular electrons around the nucleus. Newtonian mechanics explains the speed of motion of planets, mechanical devices, and fluid laws The remarkable success of the mechanical model, the physicists of the early nineteenth century, led to the belief that being is, in fact, nothing but a massive mechanical device based on Newton’s laws of motion. These laws were considered as the fundamental principles of being, and Newtonian mechanics was accepted as the ultimate principle of the explanation of the laws of being. In the early nineteenth century, new physical phenomena were discovered that were not justified by Newtonian physics. The discovery of conceptual electromagnetic phenomena as a field or field. Newtonian mechanics presented a simple explanation of the positive and negative effects of particles, such as protons and electrons, and believed that particle absorbs one another as two masses. But Michael Faraday and James Locker Maxwell found it more appropriate to use a domain name, saying that every time the electrical circuit around them creates some kind of effect. Thus, a new concept was created, with the meaning that the cosmos is composed of energy domains that create forces that affect each other.

The old world of the universe was solid objects, but the determinant laws of nature now became a world of wave patterns of mutual interactions. Concepts of fundamental particles, the essence of matter, or the individual body, lost their meaning, and everything like fluid tissue was believed to be an indissoluble energy model. Therefore, the universe was defined in its totality of a dynamic and undifferentiated universe in which something called There is no component.

Physicists named David Bohm stated that the components are closely interrelated with each other, in which their dynamical relationship depends on the state of the whole system without any fault, so that we obtain a new theory in relation to the inseparable totality. Dr. Boehm believes that the hologram’s view of the universe is in the throes of judgment to understand the complex system.

The concept of the hologram is that each component is precisely and precisely what is included in the whole and can be used to construct the total hologram.

In 1971, Dennis Gabor won the Nobel Prize for making the first hologram.

Hologram is a 3D image of a focused electron beam on a target object that is recorded on a film of high sensitivity. When the film is placed in a different focusing path, the image is viewed live on the file, and by changing the angle of view of the hologram, new dimensions of the image appear. It is interesting to note that with a partial cut of the hologram and placing it in the centralized direction of path again, the entire image is reconstructed so that the whole image is visible in the component of the hologram, each part of the image being representative of the whole image.

With the holographic worldview, events arise out of vibrations above time and space, so that psychic waves donot need to be transmitted because they are both timeandspace

JS Bell, a physicist in 1964, published a mathematical science paper called Bell’s Theory, Bell’s theory relies on mathematics that atomic particles present in the universe are in a way beyond time and place with each other. If the effect on one of the particles affects other particles of the universe, this effect is immediate and does not require time, in Bell’s hypothesis the effects have a velocity higher than the speed of light, based on this hypothesis, if a member of a behavior Knows a new one, the behavior of the wholespecies changes

Leah Watson discovered that after a group of monkeys learned new behavior, the other islands monsters repeated the same behavior without having to communicate with first-order monkeys.

David Bohm writes that the Einstein, Podolsky, and Rosen experiments showed that there is a far-reaching, subtle-space-free communication between the particles, and that there is an entirely uniform system, so that whatever is possible on a particle with an unlikely distance can affect the total The shape of the other particles affects other particles.

When particles of the universe are associated with such a precise and delicate bonding across time and space in galaxies, how on earth is the particle of greatness, with all the wars, bloodshed, aggression and aggression, Oppression and bullying, crime and betrayals, discrimination and inequalities, looting, perversions and miseries, exploitation and hostilities, and … that affect the galaxies and all particles of existence. There will be calm.

Concentration Therapy: It is a healthy and humane treatment that meets human standards

Concentration therapy : Relaxing and fraternal life

And brings equality