با وجود تلاش بي وقفۀ محققين علوم پزشكي كه خود را وقف بشريت كرده و براي نجات انسانها از انواع بيماريها و درد و رنج آن داروها و تجهيزات پزشكي مختلفي را كشف و اختراع مي كنند ، بيماريهايي همچون ام اس ، پاركينسون ، آلزايمر ، انواع بيماريهاي گوارشي ، اعتيادها ، افسردگيها ، حسّاسيّتها و …….. رو به فزوني است چرا ؟

بجهت اينكه علّت بروز بيماري در اندرون روان انسان جاي گرفته كه در شرايط مناسب رواني در اثر تداعي موردي ، نوعي از بيماري را بروز مي دهد.

يكي از علل بروز اينگونه بيماري ها ضايعات مهلكي است كه توسط پدر و مادر ها ، خويشان و نزديكان ، مدارس ابتدايي و قبل از آن ناخواسته به روان وارد و در ضمير ناخودآگاه ضبط مي گرددو در هر فردي در شرايط مناسب رواني نوعي بيماري را به وجود مي آورد .

جنگ اين پديدۀ خانمانسوز كه از روانهاي بيمار سرچشمه مي گيرد علّت ديگري جهت بروز بيماري ها مي باشد ، خانمانسوزي جنگ از اين جهت نيست كه شهر ها را به ويرانه تبديل و گروهي از انسانها را بقتل مي رساند ( البته كشتن انسانها، ويران كردن شهر ها جنايت نا بخشودني است ) انسان پس از اندك عمري بظاهر خواهد مرد كه در اثر جنگ مرگ ظاهري زود تر رخ مي دهد ، ويرانه هاي جنگ هم با گذشت زمان بهتر از قبل باز سازي شده و آباد مي شوند ، خانمانسوزي جنگ از اين جهت است كه نجات يافته گان روانشان در اثر ترس و وحشت بشدّت آسيب مي بيند و به مرور دچار بيماريهاي مهلك مي شوند و اين تأثير تا نسلهاي متوالي ادامه مي يابد .

علّت ديگر بيماري ها آن گروه كثيري از مردم كه در قبال زور قدرتمندان و زر اندوزان نمي توانند به حقوق حقّۀ خود دست يابند و شبانه روز در استرس ، نگراني و هراس از متلاشي شدن خانواده و آيندۀ فرزندانشان هستند ، زيرا كه وحشت نابودي خانواده و آينده فرزندان از وحشت زير بمباران قرار گرفتن بيشتر است .

يكي از علل بروز بيماريها بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله است كه به روانهاي اشخاص قرارگرفته در اين موقعيت ها به شدّت آسيب ميزند .

علّت ديگر بروز بيماريها خبر ناگوار ناگهاني عزيزي يا تصادف ناگهاني كه ترس و هراس ايجاد كند ، و هر علّت ديگري كه روان را آزرده نموده و ضمير ناخودآگاه را بشدّت تحت تأ ثير قرار دهد موجب بروز بيماري مي گردد .

باتوجه به موارد فوق بيماريها بخصوص بيماريهاي صعب العلاج و لاعلاج علّت يا عللشان مانند بيماريهاي ويروسي نيستند كه از بيرون وارد جسم شده باشند كه بتوان با معالجات فيزيكي درمانشان كرد گرچه بيماريهاي ويروسي نيز به روان ارتباط دارد ، در روان سالم سيستم ايمني بدن با انرژي و قدرت تمام هر نوع ويروسي را از بين مي برد و نمي گزارد به جسم آ سيب برسد امّا در رواني بيمار ، سيستم ايمني بدن نمي تواند به وظيفه اش بدرستي عمل نمايد در نتيجه ويروس غالب و جسم بيمار مي شود .

لذا چون مبدأ ، منشأ و علت بيماري ها در ضمير ناخودآگاه كه در اندرون روان جاي گرفته مي باشد ، تا زمانيكه علّت بيماري برطرف نشده با هيچ نوع مداواي فيزيكي معلول درمان پذير نخواهد شد .

راه يابي به ضمير ناخودآگاه و برطرف كردن اثرات منفي علّت يا علل بيماري است كه معلول ( بيماري ) را درمان مي كند.

( درد از درون ، درمان هم از درون) 

تمركز درماني : به ضمير ناخودآگاه راه مي يابد.

تمركز درماني : با راه يافتن به ضمير ناخودآگاه اثرات منفي علّت يا علل بيماري را در آن ضمير برطرف مي كند.

تمركز درماني : با برطرف كردن اثرات منفي علّت يا علل بيماري ، بيماري را درمان مي نمايد.

Concentration therapy: definitive treatment of MS, various cancers and incurable diseases

Despite the endearing endeavors of medical researchers who devote themselves to humanity and discover and invent different medicines and medical equipment to save people from various diseases and suffering, diseases such as MS, Parkinson, Alzheimer’s, various types of gastrointestinal diseases , Addiction, depression, sensitivities and …….. are becoming more and more why?

Because the cause of the disease is in the human’s psyche, it is a type of disease that occurs in a psychiatric condition due to a causal relationship.

One of the causes of these diseases is life-threatening lesions that are reported by parents, relatives and relatives, elementary schools before and unintentionally, and recorded in the unconscious, and in each individual under appropriate psychological conditions, there is a certain illness brings .

The war of this deadly phenomenon that originates from the patient’s psyche is another cause of illness, the death of the wars is not to wreak havoc in cities and kill a group of people (of course, killing people, destroying cities Crime is unpardonable) Man will manifestly die after a short period of time, as a result of the death of a supposed death war, the wreckage of war is better and more refined by the passage of time, the death of the wars of war is that Rescued people are severely damaged by fear and horrific disease and they continue to suffer from fatal illness, and this effect is up to generations. Continues to continue.

The cause of other illnesses is that large group of people who, in the face of the power of the powerful and the poor, can not achieve their rights, and are worried and afraid of the collapse of the family and the future of their children around the clock, because the fear of destroying the family and the future Children are more bombarded with panic.

One of the causes of the disease is a natural disaster such as flood and earthquakes, which severely damages the individuals’ mental states in these situations.

The cause of the illness is a sudden sudden bite or a sudden accident that causes fear, and any other cause of mental illness that affects the subconscious mind.

In view of the above, diseases, especially illnesses, are unlikely to have any cause or cause, such as viral diseases, that have been introduced into the body that can be treated with physical therapy, although viral diseases are also fluid, in the healthy diet of the immune system with energy and The power of all types of viruses is eliminated and does not reach the body of the apple, but in the patient’s psychology, the immune system can not function properly, resulting in the dominant virus and the body of the patient.

Therefore, because the origin, source, and cause of the illness in the unconscious, which is rooted in the mental state, will not be treated with any kind of physical treatment of the illness until the cause of the disease is resolved.

Routing unconsciously and eliminating the negative effects is the cause or cause of the illness that cures the illness (disease).

(Pain from within, treatment from within)

Concentration Therapy: Goes to the unconscious.

Concentration therapy: By finding a subconscious, the negative effects of the cause or causes of the disease in that infection are resolved.

Concentration therapy: By remedying the negative effects of the cause or causes of the disease, it cures the disease.