اگراين درنده خوئي زطبيعتت بميرد

                                     همه عمر زنده باشي به روان آدميت

محققين وپژوهشگران براي علاج بيماريهاي صعب العلاج ورفع ناهنجاريها ومعضلات فردي، خانوادگي واجتماعي واينکه در جوامع بتوان بدون جنگ وخونريزي، ظلم وستم، تبعيض ونابرابري، تعدي وتجاوز، دروغ ونيرنگ و….. زندگي کرد قرنهاست باتلاش پي گير ومستمر نتوانسته اند بيماريهاي صعب العلاج را درمان ومعضلات جوامع را برطرف نمايند وهرچه زمان پيش ميرود انواع بيماريها گسترده تر ومشکلات وسيعتر وزندگي پُرمخاطره تر ميگردد.

چرا؟

براي اينکه روان انسان را که اساس انسان است بفراموشي سپرده اند وهمه تحقيقات وپژوهشها در علاج بيماريها ورفع معضلات بر روي جسم انسان که فرع انسان است واز روان انسان تبعيت ميکند وابزار آلاتي است در اختيار روان انسان صورت ميپذيرد وتا زمانيکه تحقيقات بدين منوال ادامه يابد نه تنها بيماريهايي بمانند ام اس، سرطان، آلزايمر، پارکينسون، صرع، انواع آلرژيها و …. درمان نخواهند شد ومشکلات ومعضلات جوامع برطرف نخواهد گرديد بلکه بشر با بيماريهاي مهلک تر ومعضلات گسترده تر دست بگريبان خواهد شد.

از مردم عادي که وسع ذهن محدود شان اجازه نميدهد فراتر از نيازهاي روزمره فکر کنند انتظاري نيست از محققين، پژوهشگران وانديشمندان که باذهني وسيع وروشن متوجه وخامت همه جانبه اوضاع هستند انتظار ميرود که مسير تحقيقات را از فرع انسان (جسم) به اساس انسان (روان) که علل بيماريها ومعضلات در آن نهفته است برگردانند دراين صورت است که انسانها از درد ورنج بيماريها وجوامع از ناهنجاريها ومشکلات عديده نجات خواهد يافت واز سقوط انسانيت وانسانها وجوامع جلوگيري بعمل خواهد آمد.

نميدانم کي، چگونه وچه زماني محققين به اين نتيجه خواهند رسيد که کسانيکه به انواع بيماريها مبتلا ميشوند وآنهاييکه محيط زيست رابا از بين برده جنگلها وفضاهاي سبز وباانتشار گازهاي آلاينده موجبات گرمايش هر چه بيشتر زمين را فراهم ميکنند و با ريختن پسماند کارخانجات وفاضل آبها رودخانه ها، درياها وآبها را آلوده ومسموم وآبزيان راازبين ميبرند وانسانها رامجبور به استفاده از آبهاي آلوده به انواع باکتريها مينمايند وکره زمين وانسان وهمه موجوداتش را در معرض نابودي قرار ميدهند وجنگ وخونريزي، ظلم وستم، تعدي وتجاوز، تبعيض ونابرابري، دروغ ونيرنگ، دزدي واختلاص و …. را برانسانها وجوامع تحميل مينمايند، روان بيمارند و تازمانيکه علل بيماريها واعمال ورفتار ضد حيات از روانشان برطرف نشده بيماريها کسترده تر واعمال ورفتار ضد بشري وحياتي باوسعت ادامه خواهد يافت وبا شدّت وحدّت بيشتري به نسل هاي آتي منتقل خواهد شد وتا انقراض بشر وحيات زمين ادامه خواهد يافت.

تمرکزدرماني: علل بيماريها واعمال ورفتار ضد حيات را مي يابد.

تمرکزدرماني: باکشف علل بيهايها ورفع علل آنها بيماريهاي مهلک را درمان ميکند.

تمرکزدرماني: با درمان بيماريهاي لاعلاج انسانها را از درد ورنج نجات ميدهد.

تمرکزدرماني: در صورت بکارگيري درسطح گسترده علل مشکلات ومعضلات جوامع راکشف وبرطرف ميکند وحيات همه موجودات وکره زمين را از انقراض نجات ميدهد.

Researchers and researchers for the treatment of incurable diseases and the elimination of anomalies and individual, family and social problems and that in societies can live without war and bloodshed, oppression, discrimination and inequality, abuse and aggression, lies and deceit and ….. I have been struggling for centuries. They treat the cure and solve the problems of the societies, and as time goes on, the types of diseases become wider and the problems become wider and the life becomes more risky
why
Because the human psyche, which is the basis of man, has been forgotten, and all research and studies in the treatment of diseases and the removal of problems on the human body, which is a subset of man and follows the human psyche, are tools at the disposal of the human psyche
Diseases such as MS, cancer, Alzheimer’s, Parkinson’s, epilepsy, allergies, etc. will not be cured and the problems and problems of societies will not be solved, but human beings will be faced with more deadly diseases and wider problems. Ordinary people, whose limited minds do not allow them to think beyond their daily needs, are not expected. It is in this way that human beings will be saved from the pain and suffering of diseases and societies from many anomalies and problems and the fall of humanity and human beings and societies will be prevented
I do not know when, how and when researchers will come to the conclusion that those who are afflicted with all kinds of diseases and those who destroy the environment by forests and green spaces and by emitting polluting gases cause more global warming and discharge of sewage and sewage
They pollute and poison the seas and waters, and humans are forced to use water contaminated with all kinds of bacteria, and expose the earth, man and all its creatures to destruction, and war, bloodshed, oppression, violence, aggression, violence, aggression, aggression, violence, aggression, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence and violence. … are imposed on human beings and societies, they are mentally ill and until the causes of diseases and anti-life practices are removed from their psyche, the diseases will become more widespread and the anti-human and vital practices will continue to spread rapidly and will be transmitted to future generations. The earth will continue
Concentration therapy: Finds the causes of diseases and anti-life practices
Concentration therapy: by discovering the causes of infirmities and eliminating their causes, it cures deadly diseases
Concentration therapy: by treating incurable diseases, it saves people from pain and suffering
Concentration therapy: if used on a large scale, it discovers and eliminates the causes of problems and difficulties of societies and saves the life of all beings and the planet from extinction