تمرکز درمانی

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج( 18 )

مايکل فارادي وجيمز کلارک اعلام کردند که هر بار الکتريکي در اطراف خود نوعي تأثير ايجاد مي کند و کيهان مرکب از حوزه هايي از انرژي است که نيروهاي تأثيرگذار بر يکديگر را به وجود مي آورد وتمامي هستي همچون […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج( 19 )

 هستي در قالب کلّيتي خود پويا و غير قابل تجزيه مي باشد که در آن چيزي بنام جزء وجود ندارد. ( ما اجزاء منفک يک تماميّت نيستيم بلکه خود کل هستيم ) Concentration therapy : definitive treatment of MS, various […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج(20 )

ديويد بوهم عنوان مي کند که اجزاء با همديگر ارتباطي تنگا تنگ دارند که طي آن ،رابطه پوياي آنها بدون هيچ کم و کاستي به وضعيت کلّ سيستم بستگي دارد. دکتر بوهم معتقد است که ديدگاه هالوگرام در حکم پرتابي […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 21 )

مفهوم هالوگرام مبين اين است که هر جزء بطور دقيق و بي کم کاست در بر گيرنده ي کل است و مي تواند بر اساس ساختن کل هالوگرام به کار رود. دنيس گابور در 1971 بخاطر ساختن اولين هالوگرام جايزه […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 22 )

هالوگرام تصوير سه بعدي حاصل از تابش اشعه ي متمرکز الکتروني برشيء موردنظر برروي فيلمي با درجه حساسيت بالا ثبت مي گردد.وقتي فيلم در مسير اشعه ي متمرکز قرار داده مي شود تصوير بصورت زنده برروي فايل روئيت مي گردد،نکته […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 23 )

با جهان بيني هالوگرافيک وقايع از ارتعاشات ما فوق زمان و مکان ناشي مي گردند،به اين ترتيب است که امواج رواني نيازي به انتقال ندارند زيرا که، خود هم زمان وهم مکان هستند Concentration therapy: definitive treatment of MS, various […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 24 )

بر اساس نظريه جي اس بل که با تکيه بر رياضيات اعلام کرده ذرّات فرو اتمي موجود در عالم به گونه اي فراتر از زمان و مکان با يکديگر در ارتباط متقابل هستند.هرگاه اثري بريکي از ذرّات واقع شود ساير […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 25 )

درنظريه ي بل تأثيرات داراي سرعتي بيش از سرعت نور هستند،براساس اين نظريه هرگاه عضوي از يک گونه رفتار جديدي را مي آموزد رفتار کل گونه تغيير مي کند. Concentration therapy: definitive treatment of MS, various cancers and incurable diseases […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 26 )

لايل واتسن کشف کرد پس از اينکه گروهي ميمون رفتار تازه اي را آموختند ناگهان ميمونهاي جزاير ديگر بدون دا شتن وسيله اي جهت ارتباط ،همان رفتار را تکرار کردند. Concentration therapy: definitive treatment of MS, various cancers and incurable […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 27 )

ديويد بوهم مي نويسد که آزمايش انيشين،پودولسکي و روزن نشان داد که در بين ذرّات دور از هم ارتباطي ظريف و فارغ از مکان وجود دارد و درکل سيستم وحدانيّتي موجود است ،بنابراين هرآنچه که بر ذرّه اي با فاصله […]

Read More