تمرکز درمانی

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 27 )

ديويد بوهم مي نويسد که آزمايش انيشين،پودولسکي و روزن نشان داد که در بين ذرّات دور از هم ارتباطي ظريف و فارغ از مکان وجود دارد و درکل سيستم وحدانيّتي موجود است ،بنابراين هرآنچه که بر ذرّه اي با فاصله […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج (28 )

وقتي در کل نظام هستي وحدانيّت وجود داردو اثري بر ذرّه اي بلا فاصله ساير ذرّات عالم را تحت تأثير قرار مي دهد و بين ذرّات با فواصل بعيد ارتباطي ظريف وفارغ از مکان وجود دارد و ذرّات عالم با […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 29 )

هستي که ميليونها کهکشان را در بر دارد در واقع يک واحد عظيمي است که در هر جزءاش کل هستي انعکاس دارد،انسان هم که از تيليارد ها سلول تشکيل يافته جزو اين واحد عظيم مي باشد که در هر سلولش […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 30 )

در هستي همه ي انسانها بمنزله ي سلولهاي يک تنند،در يک تن همه ي سلولها بايد بوظيفه شان بدرستي عمل نمايند که جسم بتواند سلامتي خود را حفظ نمايد.اگر در يک جسم چند سلول با قلدري و تجاوز به حقوق […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 31 )

درجاييکه سرعت سير امواج رواني از سرعت نور هم بيشتر است ونيازي به انتقال ندارند زيرا که خود هم زمان و هم مکان هستند وبين ذرّات عالم هستي ارتباطي ظريف فارغ از مکان وجود دارد و اگر اثري بر ذرّه […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج (32 )

اکهارت: اگر لحظه اي به اندرون خود عروج کني پس از آن لحظه صد ها سکه ي طلا با يک سکه ي بدلي در نظرت فرقي نخواهند داشت،ادامه مي دهد،وقتي به اندرون خود عروج کردم خدا را در آنجا يافتم. […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج (33 )

تا زمانيکه بشر خود را نشناخته و به عظمت انساني خود پي نبرده و همه ي انسانهارا چون خود ندانسته و منافع ديگران را بر منافع خود ترجيح نداده وبه دروغ،حيله،ظلم،تعدي،تجاوز،جنايت،خيانت،جنگ،خونريزي و…….. ادامه داده و عدالت را بمعني واقعي خود […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 34 )

 انسانهاي روان سالم ميتوانند عدالت ومساوات را در جوامع برقرارنمايند،انسانهاي روان سالم را عوامل تربيتي روان سالم بار مي آورند،انسانهاي روان سالم به عظمت خود و ديگران واقفند و همه موجودات عالم را چون خود مي دانندو مي دانند که […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 35 )

تمرکزدرماني: ضمن درمان بيماريهاي صعب العلاج و لاعلاج،عوامل تربيتي روان سالمي بار مي آورد که انسانهاي روان سالمي تربيت نمايند،انسانهاي روان سالم مي دانند براي چي آمده اند بدين منظور جوامع بشري سالم و خلّاقي را شکل مي دهند که […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس و بيماريهاي لاعلاج ( 36 )

آب در کوزه و ما تشنه لبان مي گرديم      يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم                                       ______________  […]

Read More